پرسشنامه انگیزش مربی (CMQ) (مک لین و همکاران، 2012)

6,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:6

سوالات:22

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5

25% تخفیف ویژه خرید مقالات ترجمه شدهکد تخفیف: ZSJEFGX9
+