پرسشنامه آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر:

تعریف عملیاتی: 

مولفه:5

سوالات:34

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5

25% تخفیف ویژه خرید مقالات ترجمه شده تا پایان آذرکد تخفیف: ZSJEFGX9
+