پرسشنامه هوش هیجانی(شات و همکاران؛ 1988)

12,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی:

مولفه:3

سوالات:33

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه:

روایی  پرسشنامه:

 پایایی پرسشنامه:

منبع:

فرمت:word

تعداد صفحات:9