پرسشنامه مهارت های مدیریت وتن(2001)

12,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:10

سوالات:73

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:10