پرسشنامه سبک های حل مساله (کسیدی و لانگ؛1996)

6,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی:

مولفه:7

سوالات:24

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه:

روایی  پرسشنامه:

 پایایی پرسشنامه:

منبع:

فرمت:word

تعداد صفحات:5