پرسشنامه ادراک از قیمت محصول لیچتنستین و همکاران (1993)

12,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه: 7

سوالات:42

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5