دانلود ترجمه مقاله نقش عوامل سازمانی بر رفتار ایمنی کارکنان (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۷)

16,000 تومان

شماری از سناریوهای خوش‌بینانه به‌منظور تعیین شرایط توانایی پیش‌بینی نمایشی در ترکیب مفاهیم مرتبط با مؤلفه‌های سازمانی موردبررسی و آزمون قرارگرفته‌اند. با توجه به محدودیت زمانی و بودجه/سرمایه، اندازه نمونه محدود در نظر گرفته شد؛ زیرا توسعه برنامه Bayesian belief باید با اندازه نمونه همخوانی داشته باشد تا منجر به افزایش سطح پایداری مدل و برازش آن گردد. پژوهش‌های آتی می‌توانند به بررسی طبقه‌بندی پروژه‌های ساختمانی دیگری بپردازند. صرف‌نظر از پروژه‌های ساختمانی، پروژه‌های زیرساختی دارای شاخص‌های مختلف و فناوری‌هایی با درجه پیچیدگی متفاوت بوده که به‌نوبه خود ضعف پژوهش‌های ادراکی را جبران می‌کنند.