پرسشنامه درک تعاملی شبکه های اجتماعی(فرم کوتاه شده)

12,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:1 

سوالات:3

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5