پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی مایگنان و فریل (2002)

6,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه: 4

سوالات:33

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5