پرسشنامه افق زمانی (ارزش گذاری زمانی) جرالد ج.اس. وایلد

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:4

سوالات:40

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:6

25% تخفیف ویژه خرید مقالات ترجمه شدهکد تخفیف: ZSJEFGX9
+