دانلود ترجمه مقاله ارتباط ارزشی جریان های نقدی بانک ها ناشی از عملیات – الزویر ۲۰۱۷

22,000 تومان

سودمندی صورت جریان های نقدی برای بانک ها مورد بحث تدوین کنندگان استاندارد، سرمایه گذاران، و دست اندرکاران بوده است. تحت SFAS شماره ۹۵ (ASC 230)، کلسه شرکت ها از جملـــه: بانک ها، ملزم به ارائه صورت جریان های نقدی هستند. با این حال، بانک ها اتدلال های مبسوطی را ارائه نمودند مبنی بر اینکه صورت جریان های نقدی نمی توانند سودمند بوده مدل کسب و کار منحصر به فرد آنان متناسب مفهوم جریان های نقدی عملیاتی نیست. هدف مقاله حاضر بررسی سودمندی ارزشیابی اطلاعات جریان های نقدی عملیاتی ارائه شده توسط بانک هاست.

25% تخفیف ویژه خرید مقالات ترجمه شده تا پایان آذرکد تخفیف: ZSJEFGX9
+