بایگانی برچسب: بازخورد

پرسشنامه انواع بازخورد گالبرایت(2002)

پرسشنامه انواع بازخورد گالبرایت(2002) : ‏انواع مختلفی از بازخورد وجود دارد که نقش های مشخصی [...]

پرسشنامه استاندارد بهبود سازمانی

پرسشنامه استاندارد بهبود سازمانی پرسشنامه استاندارد بهبود سازمانی شامل 31گویه و هدف آن بررسی مهارت [...]

پرسشنامه استاندارد انواع بازخورد گالبرایت(2002)

پرسشنامه استاندارد انواع بازخورد گالبرایت(2002) پرسشنامه استاندارد انواع بازخورد توسط گالبرایت در سال2002 ساخته شد [...]