مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش(۱۳۹۵)

3,000 تومان

مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش

3,000 تومان

مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

پرسشنامه استاندارد استقرار مدیریت دانش

3,000 تومان