دانلود ترجمه مقاله مدلی برای زنجیره ی تامین بشر دوستانه : یک روش تحقیق اجرایی-الزویز 2018

16,000 تومان

فاجعه و حوادث مصیبت بار, شکست و قطع عملکرد یک جامعه بخاطر اتفاقات ناگهانی و غیر مترقبه است. رخداد اجتناب نا پذیر و فجایع هرکسی را آماده و منعطف میکند. در 25 سال گذشته مفهوم زنجیره تامین بشر دوستانه در حال تکامل و رشد بود و ادبیات جاری به پرسش آمادگی و پاسخ به فجایع اشاره میکند.