دانلود ترجمه مقاله عوامل موفقیت بحرانی در همکاری رقابتی: شواهدی بر مبنای شبکه کسب و کار-الزویز 2018

22,000 تومان

دانلود ترجمه مقاله عوامل موفقیت بحرانی در همکاری رقابتی: شواهدی بر مبنای شبکه کسب و کار-الزویز 2018:شرکت های کوچک و متوسط وارد محیط رقابتی شده اند تا شبکه های کسب و کار را با جمع کردن شرکت هایی از بخش عملیاتی مشابه به منظور غلبه بر محدودیت های مشترک و با ارائه مزایای رقابتی ایجاد کنند (چنامانننی و داسیراج، 2011). قانون اساسی شبکه های کسب و کار شامل رویکردها و جنبه هایی است که باید با توجه به نیاز شبکه و اهداف آن مورد توجه قرار گرفته و مدیریت شود (آلبرز و شالپن ، 2011).