پرسشنامه استاندراد مکانیزم های دفاعی در برابر تغییر بووی(2001)

4,500 تومان

تعریف مفهومی متغیر:

تعریف عملیاتی: 

مولفه:7

سوالات:14

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5