پرسشنامه استاندارد ارزیابی اثربخشی فعالیت های بازاریابی کاتلر و کلر (2006)

12,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر:دارد

تعریف عملیاتی: دارد

مولفه:5

سوالات:15

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: دارد

روایی  پرسشنامه: دارد

 پایایی پرسشنامه:دارد

منبع: دارد

فرمت:word

تعداد صفحات:5