پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی چانگ و همکاران(2015: به نقل ازجلالوند،1394 )

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:1

سوالات:14

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:6