پرسشنامه استاندارد ابعاد سازمان یادگیرنده  بر اساس مدل مارسیک و واتکینز (DLOQ)

5,500 تومان

تعریف مفهومی متغیر:

تعریف عملیاتی: 

مولفه:6

سوالات:43

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:6

35% تخفیف خرید مقالات ترجمه شده تا پایان تیر _کد تخفیف: ZSJEFGX9