چگونه مشتریان شما در فرایند خلق مشترک ارزش برند با ارزش می شوند؟ توسعه یک مقیاس ارزش خلق مشترک مشتری ( CCCV)

20,000 تومان

35% تخفیف خرید مقالات ترجمه شده تا پایان تیر _کد تخفیف: ZSJEFGX9