مقاله ترجمه شده فارسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم تطابق تصویر از خود بر روی وفاداری به مارک تجاری

8,000 تومان

سال انتشار:2006

مجله:

تعداد صفحات انگلیسی:10

تعداد صفحات فارسی:17