پرسشنامه استاندارد کیفیت تصمیم گیری مدیران پوپو ویچ، کوئل هو و جاکلیچ (۲۰۰۹)

3,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:1

سوالات:3

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5