پرسشنامه استاندارد هوش کسب و کار اردستانی با اقتباس از ویدر و اوسی میتز(۲۰۱۵)

3,500 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:5

سوالات:15

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:6