پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصی پلیس اره و همکاران(۲۰۰۷)

3,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر:

تعریف عملیاتی:

مولفه:1

سوالات:14

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه:

روایی  پرسشنامه:

 پایایی پرسشنامه:

منبع:

فرمت:word

تعداد صفحات:5