پرسشنامه استاندارد ارزیابی ابعاد انگیزش در کارکنان لاورنس و جردن(2009)

4,500 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:9

سوالات:22

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5