پرسشنامه استاندراد فرهنگ سازمانی كارآفرینانه لورش(1990)

5,500 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:4

سوالات:17

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5

25% تخفیف ویژه خرید مقالات ترجمه شده تا پایان آذرکد تخفیف: ZSJEFGX9
+