پرسشنامه  استاندارد خصوصی سازی

12,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر:دارد

تعریف عملیاتی: دارد

مولفه:7

سوالات:41

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: دارد

روایی  پرسشنامه: دارد

 پایایی پرسشنامه:دارد

منبع: دارد

فرمت:word

تعداد صفحات:5