پرسشنامه استاندارد هوش معنوي كينگ (SISRI-24)( به نقل از رضایی، 1393).

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر:

تعریف عملیاتی: 

مولفه:4

سوالات:24

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5

15% تخفیف خرید مقالات ترجمه شده_کد تخفیف: ZSJEFGX9