پرسشنامه  استاندارد هوش معنوی عبدلله زاده

12,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر:

تعریف عملیاتی: 

مولفه:4

سوالات:18

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5