پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی وانگ (2003) 

12,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر:دارد

تعریف عملیاتی: دارد

مولفه:4

سوالات:20

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: دارد

روایی  پرسشنامه: دارد

 پایایی پرسشنامه:دارد

منبع: دارد

فرمت:word

تعداد صفحات:5