پرسشنامه حس انسجام (آنتونووسکی؛1993) آزمون SOC-29

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:3

سوالات:29

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:6

25% تخفیف ویژه خرید مقالات ترجمه شدهکد تخفیف: ZSJEFGX9
+