دانلود ترجمه مقاله تنظیم فرهنگ سازمانی و مدیریت راهبردی منابع انسانی – امرالد ۲۰۱۷

15,000 تومان

ما فضای خالی موجود در پیشینه را با توجه به تأثیر استراتژی سازمان بر SHRM بررسی کردیم و این کار را زمانی انجام دادیم که فرهنگ سازمانی را به منظور توسعه گزاره ها برای پژوهش های آینده در نظر گرفتیم. علاوه بر این، یک مدل برای نشان داده نتایج حاصل شده توسعه دادیم، زمانی که هماهنگی و ناهماهنگی فرهنگ در ارتباط استراتژی-SHRM وجود داشته باشد. ما همچنین پیشینه را با ارائه جدولی از ارزش های فرهنگ سازمانی پیشنهادشده گسترش دادیم که برای تشویق فرهنگ استراتژی حمایتی ضروری است. فرهنگ سازمانی باید به عنوان یک متغیر مدیریتی در ارتباط استراتژی-SHRM-عملکرد مطالعه شود (جکسون و دیگران، ۲۰۱۴).