دانلود ترجمه مقاله مدل MCDM یکپارچه برای بهبود عملکرد عملیاتی و مالی شرکت – الزویر ۲۰۱۷

21,000 تومان

در این مطالعه، ما یک مدل محاسباتی نرم یکپارچه برای حل مسئله عملکرد عملیاتی و مالی شرکت هواپیمایی اراده کردیم. مدل ترکیبی ما به همراه روش‌های DRSA، DEMATEL، DANP و VIKORبرای رتبه بندی و تعیین عوامل عملیاتی و مالی مهم مورد استفاده قرار گرفت. این مدل رابطه و تأثیر بین عوامل بحرانی، وزت‌های اولویت بین آنها که بهترین شرکت هواپیمایی بود و نرخ شکاف برای عملکرد هواپیمایی کشف شد تا نقاط قوت و ضعف و جهت‌ها برای پیشرفت مشخص گردد. روش DRSA برای استخراج یازده معیار اساسی از پایگاه داده اصلی با ۲۲ معیار مورد استفاده قرار گرفت. آنالیز DEMATEL انجام گرفت تا نشان دهد که عوامل مالی به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل خارجی مالی و عملیاتی داخلی و خارجی است. به بیان دیگر، عوامل قابل کنترل دالی مالی و عملیاتی داخلی، نقطه شروع برای پیشرفت را دربرمی‌گیرد.