دانلود ترجمه مقاله رسانه های اجتماعی ابزاری آینده نگر جهت اثربخشی بازاریابی سیاسی – الزویر ۲۰۱۷

15,000 تومان

این مقاله تحقیقاتی، رابطه اخبار رسانه های اجتماعی درباره احزاب سیاسی را در نشست های پیروزی انتخابات سراسری سال ۲۰۱۴ ارزیابی می کند. نتایج نشان می دهد که اخبار رسانه های اجتماعی مرتبط با احزاب سیاسی اثر مثبت و موثری در نشست های پیروزی انتخابات سراسری سال ۲۰۱۴ داشتند. این یافته جزئی توافقی در مطالعات ما درباره اطلاعاتی می باشد که به عنوان نتایج انتخاباتی در نظر گرفته شده اند. بعضی از محققین تنها کاندیدهایی که در انتخابات پیروز شدند را در نظر گرفتند در حالی که محققین دیگر تعداد نشست ها و بعضی هم آرای واقعی به اشتراک گذاشته شده را در نظر گرفتند.