پرسشنامه افکار خودکار (ATQ)

6,000 تومان

پرسشنامه افکار خودکار ATQ  دارای 30 سوال و 5 لیکرت است که برای سنجش افکاری که باعث افسردگی می شوند تنظیم شده است. هدف: سنجش افکاری که باعث افسردگی می شوند. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (هرگز تا همیشه) طراحی شده است و الفای کرونباخ به دست آمده 0/9 می باشد.