پرسشنامه رهبری خدمتگزار( لاب ؛1999)

12,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی:

مولفه:6

سوالات:60

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه:

روایی  پرسشنامه:

 پایایی پرسشنامه:

منبع:

فرمت:word

تعداد صفحات:8