پرسشنامه مدیریت کیفیت مدل بالدریچ

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی:

مولفه:

سوالات:

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه:

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:7