دانلود ترجمه مقاله الگوریتم salp swarm بر اساس آشوب برای شبکه های چندکنترل کننده ای SDN – الزویر ۲۰۱۹

24,000 تومان

 این کار مسئله استقرار کنترل کننده آگاه از هزینه و تاخیر را معرفی می کند. مسئله تعریف و یک الگوریتم فراابتکاری برای حل آن و دستیابی به راه حل بهینه، مطرح شده است. الگوریتم یک SSA آشوب است که برای دستیابی به تعداد بهینه کنترل کننده ها و همچنین تخصیص بهینه سوئیچ ها به کنترل کننده ها، توسعه یافته است، که تاخیر و هزینه های استقرار را به حداقل می رساند. معرفی نگاشت های آشوب عملکرد بهینه ساز را بهبود بخشیده و مانع رسیدن به بهینه محلی می شود. الگوریتم برای توپولوژیهای واقعی مختلف استخراج شده از توپولوژی باغ وحش، تست شده است. اثر تغییر پارامترهای مختلف شبکه بر عملکرد چک شده است. نتایج شبیه سازی، کار پیشنهادی را تصدیق نموده و مقایسه با دیگر الگوریتم های فراابتکاری و الگوریتم مبتنی بر نظریه بازیها، مطرح شده است.