پرسشنامه تجربه مشتری (سندرسون و لیان، 2011)

6,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:7

سوالات:33

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5

25% تخفیف ویژه خرید مقالات ترجمه شدهکد تخفیف: ZSJEFGX9
+