پرسشنامه تجربۀ نوجوانان در ورزش (ماکدولاند و همکاران، 2012)

6,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:4

سوالات:27

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5