دانلود ترجمه مقاله تاثیر سرمایه گذاری تکنولوژی اطلاعات سلامت بر عملکرد مالی و سودمندی بیمارستان – الزویر ۲۰۱۸

20,000 تومان

مقاله حاضر از داده های تلفیقی کنونی بیمارستان برای بررسی ارتباط سرمایه گذاری HIT با عملکرد مالی مثبت و بهره وری استفاده می کند. نتایج قوی رگرسیون نشان می دهد که هزینه های HIT از جمله هزینه عملیاتی و سرمایه ای IT، ارتباط مستقیم و مثبتی با ROA و بهره وری بیمارستان دارد. افزون بر این، ما به بررسی رابطه غیرمستقیم از طریق فرآیند کسب و کار واسطه EHR و هم چنین معیارهای کیفیت مربوط به BUR پرداختیم.