دانلود ترجمه مقاله نقش دخالت خانوادگی در تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر مدیریت درآمدها – الزویر ۲۰۱۷

19,000 تومان

با استفاده از نمونه ای از شرکتهای S&P 500 طی دوران ۲۰۰۳-۲۰۱۰ ،ما چگونگی تاثیر دخالت خانوادگیدر مالکیت،مدیریت، یا حاکمیت را بر فعالیتهای CSR شان ،و همچنین چگونگی مالکیت خانوادگی و تاثیر مدیریت درآمدها با هم را بررسی کردیم.یافته های ما نشان میدهد که شرکت ها با دخالت خانوادگی فعالیت های اجتماعی و نگرانی های اجتماعی کمتری دارند.ما همچنین از یک اندازه ی کلی عملکرد CSR جهت جذب اثر خالص نگرانی ها و ابتکارات اجتماعی استفاده کردیم.نتایج نشان میدهد که شرکت ها با دخالت خانوادگی نسبت به شرکت ها بدون دخالت خانوادگی از نظر اجتماعی مسئولیت پذیر تر هستند.