دانلود ترجمه مقاله ارزیابی رضایت شغلی با روش فازی – الزویر ۲۰۱۷

14,000 تومان

رضایتمندی شغلی کارکنان در تعیین رفتار افراد شاغل در سازمانها اهمیت دارد. رضایت شغلی نقش مهمی در تعیین عملکرد شغلی ایفا می‌کند و رابطه مستقیمی با سلامت روانی و رفاه افراد شاغل دارد و نمی‌توان مستقیماً آن را اندازه گیری کرد. ما استدلال کردیم که آن باید به صورت اطلاعات درک و مشاهده ارائه شود و نیاز به رویکرد جدیدی برای پردازش و استدلال دارد. منطق فازی برای شناسایی ارزش کلی رضایت شغلی، ابزار مناسب‌تری است. ما سیستم محاسباتی را برای پردازش اطلاعات زبانی بر عوامل مؤثر بر رضایتمندی شغلی کلی و استدلال تقریبی بر اساس مدل قوانین فازی برای تعیین رضایتمندی شغلی پیشنهاد دادیم. شبیه سازی کامپیوتری مسئله ارزیابی رضایت شغلی در دنیای واقعی نشاندهنده اثربخشی و جامعیت رویکرد پیشنهادی است.