دانلود ترجمه مقاله اثرات استراتژی زیست محیطی، عدم قطعیت زیست محیطی و تعهد مدیریت ارشد به عملکرد زیست محیطی شرکتی: نقش حسابداری مدیریت زیست محیطی – الزویر ۲۰۱۸

20,000 تومان

ارزش حسابداری زیست محیطی در جستجو برای سازمان های پایدار در حال افزایش است (کرایست و بوریت، 2015؛ شالتگر و سیوتورا، 2012؛ شالتگر و لودک-فرند ، 2013). دلیل این امر، فشار سهامداران به مدیران بر تمرکز بیشتر بر مسائل زیست محیطی و ارزیابی عملکرد زیست محیطی است (بنت و همکاران، 2003؛ بوریت و شالتگر، 2010؛ رودریگو و همکاران ، 2013). به منظور دستیابی به مدیریت زیست محیطی سازمانی بهتر، اجرای استراتژی های محیطی و استفاده از حسابداری مدیریت زیست محیطی برای بسیاری از شرکت ها جزء مزایای رقابتی اصلی بر شمرده می شود (بوریت ، 2005؛ گاناراتنه و لی، 2015؛ لیسی، 2015 واگنر و شالتگر ، 2004).