دانلود ترجمه مقاله تاثیر سیستم های مدیریت چرخه محصول بر عملکرد توسعه محصول جدید – الزویر ۲۰۱۷

23,000 تومان

این مطالعه چندین محدودیت دارد. اول، تمرکز آن محدود به سه ویژگی خاص مدیریت بود، که ترکیبی از آن تنها ۴۲٫۶٪ از واریانس عملکرد NPD را توضیح می دهد. بنابراین، دیگر قابلیت های مدیریت ممکن است بر عملکرد NPD تأثیر بگذارد. تحقیقات بیشتر می تواند سایر قابلیت های مدیریتی را که ممکن است در زمینه های NPD مورد نیاز باشد، را بازگو کند. دوم، اندازه گیری عملکرد NPD ذهنی است، زیرا بر اساس پاسخ مدیران توسعه محصول با استفاده از مقیاس لیکرت می باشد. یک روش هدفمندتر، به دست آوردن و تجزیه و تحلیل داده های عملکرد شرکت (مانند داده های مالی و دیگر داده های عملکرد کمی) برای اندازه گیری عملکرد NPD خواهد بود.