دانلود ترجمه مقاله چارچوب QFD-MCDM برای انتخاب عرضه کننده سبز – الزویر ۲۰۱۷

21,000 تومان

با تغییر و تحول در حالت محیط زیست، فشار عمومی و تدارکات محیط زیست، مسائل اجتماعی و محیط زیستی در مدیریت هرگونه کسب و کار اهمیت روزافزونی پیدا می کنند. GSCM یک رهیافت در زمینه پیشرفت عملکرد فرایند و محصولات در انطباق با ملزومات و مقررات محیط زیستی است. GSCM همه مراحل چرخه زندگی محصول را از طراحی، کل زنجیره تأمین برای استفاده محصولات توسط خریداران نهایی و دفع زباله در انتهای چرخه زندگی را در بر می گیرد. نقش تأمین کننده قابل چشم پوشی نیست. در این منظر، معیار های انتخاب تأمین کننده باید بر طبق رویکرد سبز دوبار طراحی شوند. از این رو هدف اصلی این مقاله حل مسأله ارزیابی و رتبه بندی تأمین کننده سبز با استفاده از فرمولبندی مجتمع است. این مقاله، روابط برهم کنشی و میزان اثر بین CR ها و معیارهای انتخاب تأمین کننده را به ترتیب ارزیابی و روشن می کند. DEMATEL امکان ایجاد روابط اساسی و تقسیم CR های در نظر گرفته شده به گروه های اثر و سبب را فراهم می کند.