دانلود ترجمه مقاله برق رسانی : پیوند بین رفتار مصرف کننده و سیاست عمومی_الزویر 2018

14,000 تومان

تصمیم مصرف کنندگان انرژی متکی بر الکتریسیته است تا گاز طبیعی یا سوخت های دیگر فسیلی. آنها میخواهند مصرف کننده نهایی نیر وی الکتریسیته باشند. این تصمیمات میتواند شامل تبدیل گاز طبیعی به الکتریسیته برای مصرف در خانه یا نصب تکنولوژی  الکتریکی در  خانه های جدید باشند. در هر مورد مصرف کننده باید تصمیم بگیرد که کدام نوع از تکنولوژی مصرف انرژی را برای خانه خریداری کند.