پرسشنامه سرمایه گذاری بر روی کارکنان

6,500 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه: 6

سوالات:32

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5

25% تخفیف ویژه خرید مقالات ترجمه شدهکد تخفیف: ZSJEFGX9
+