پرسشنامه بررسی نیروهای پنج گانه رقابت پورتر در سازمان

5,500 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:5

سوالات:36

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5

25% تخفیف ویژه خرید مقالات ترجمه شدهکد تخفیف: ZSJEFGX9
+