دانلود ترجمه مقاله خود شیفتگی خود بزرگ بین، خود شیفتگی آسیب پذیر و تکانشگری – الزویر ۲۰۱۸

10,000 تومان

تعریف “تکانشگری” به طور گسترده ای متفاوت است و شامل مفاهیم بسیاری است مانند عدم حساسیت به عواقب، عدم تحمل صبر یا ناتوانی در مهار رفتارهای نامناسب و تکانشگری شناختی یا حرکتی. به منظور ارزیابی رفتارهایی که تکانشگری در نظر گرفته می شوند، روش های اندازه گیری مختلفی هست.